1 RARE Kuro Tomesode kimono and 3 Houmongi kimonos

We listed a Rare Kuro Tomesode kimono and 3 formal Homongi kimono today.

[9302I]
[9305H]
[9305G]
[9305K]